FOLLOW FOCUS KIT

  • TrusMT Single Side Follow Focus 15mm LW
  • Follow Focus Speed Crank
  • Short Follow Focus Whip (10”)
  • Long Follow Focus Whip (17”)
  • (2) 8” 15mm Rods